I.            SPLOŠNA DOLOČILA

 

Splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe oz. napotnice/voucherja, ki jo skleneta TA BooM oz. pooblaščena turistična agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. Sestavni del pogodbe je tudi cenik storitev poslovanja, ki se nahajajo v poslovalnici agencije.

Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira TA BooM , ter za turistične aranžmaje drugih organizatorjev potovanj, ki jih TA BooM nudi v svoji poslovalnici, razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev.

Z določili splošnih pogojev se potnik lahko seznani na spletni strani http://www.boom.si, kjer so posebej označeni in splošno dostopni. Naročnik oz. potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve v TA BooM in se nanj nanašajo Splošni pogoji poslovanja.

 

        II.            STORITVE VŠTETE V ARANŽMA

 

V ceni aranžmaja so vštete storitve, navedene v aranžmaju. Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceno aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana,…), zato jih potnik plača posebej. Potnik izrazi željo po dodatnih oz. posebnih storitvah ob prijavi, doplača pa jih na ceno aranžmaja. Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve turističnemu vodniku (predstavniku TA BooM v kraju, kjer je storitev opravljena v ustrezni valuti).

 

      III.            PRIJAVE IN VPLAČILA

Potnik se lahko prijavi v TA BooM ali v pooblaščeni agenciji. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter vplačati varščino. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava je lahko tudi pisna. Potnikova prijava velja za potrjeno, ko vplača varščino. Varščina, ki jo potnik vplača ob prijavi, znaša 30% cene aranžmaja oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača najmanj 10 dni pred pričetkom potovanja. V primeru, da je skupna vrednost po napotnici/voucherju nižja od 50 € je potnik dolžan ob prijavi poravnati celoten znesek. V primeru, da preostalega dela pogodbene obveznosti potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal pogodbo o potovanju, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi pogodbe o potovanju.

Potnik je ob odhodu potovanja dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica/voucher ali/in potrdilo o vplačilu) ; v nasprotnem primeru vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oziroma aranžma.
Potnikov sprejem ponudbe agencije je zavezujoč. Potnik lahko odstopi od pogodbe o potovanju le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (glej ‘Potnikova odpoved potovanja’).

Ob sklenitvi pogodbe zaračunavamo prijavnino oz. stroške rezervacije po veljavni tarifi, ki znaša 10 €. Prijava se obračuna na vsako rezervacijo posebej.

Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v pisni ali ustni obliki po telefonu ali internetu, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela ali dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo, ali prijava, ki vsebuje kateregakoli izmed navedenih podatkov. Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom.

Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi za pooblaščeno turistično agencijo.

 

      IV.            CENE

Cene potovanja so določene v programih potovanja, veljajo pa od dneva objave potovanja. TA BooM si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji. O morebitni spremembi cene potovanja TA BooM potnika obvesti. Soglasje kupca za zvišanje cene aranžmaja do 10% ni potrebno. V kolikor pa podražitev preseže 10%, ima kupec pravico razdreti pogodbo, ne da bi mu bilo treba plačati odškodnino. TA BooM lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini, na kraju samem in na način, kot ga predvideva program. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke na kraju samem (v tujini).

Cene za izlete in potovanja so izračunane na udeležbo najmanj 40 oseb. Če je udeležba manjša, se cene spremenijo glede na število potnikov do 19 oseb, od 20 do 29 oseb in 30 do 39 oseb. Cene so predstavljene v podrobnejšem programu posameznega aranžmaja.

       V.            ODHODI

Vsi odhodi so iz Krškega oziroma iz Celja, za odhode iz drugih krajev, se posebej dogovorimo. Za posebej dogovorjene odhode velja cena, ki je odvisna od števila potnikov in kilometrov od odhodnega mesta. Ta cena je objavljena v podrobnem programu za posamezni izlet ali potovanje. Če je kraj vstopa na relaciji odhodnega kraj do končne destinacije, velja osnovna cena.

 

      VI.            POSEBNA NAROČILA

Za pripravo programov po posebnih naročilih za posameznike in skupine v njihovem terminu in točno po željah stranke zaračunamo stroške priprave programa v znesku 30€, in jih upoštevamo pri realizaciji takega naročila.

 

    VII.            POTNI DOKUMENTI

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. Potnik bo pred potovanjem ustrezno informiran o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih, carinskih in zdravstvenih predpisih. Potnik je dolžan poskrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi predpisi, zdravstvenimi predpisi,  o potrebnih vizumih ter opraviti cepljena, ki so za te države zahtevana in z drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste v katero ali skozi katero potuje. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna TA BooM po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum TA BooM , le ta ne more prevzeti odgovornosti za uspešnost pridobitve vizuma. Posredovanje TA BooM pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceno potovanja, ampak se plača posebej. Stroškov pridobitve vizumov TA  BooM potniku ne vrača. V primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, nosi vse stroške potnik sam. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam kadar TA BooM ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku določenem v programu ali ponudbi.
Kadar otrok do 15. leta starosti potuje v tujino ali iz tujine brez spremstva zakonitega zastopnika, potrebuje poleg potovalnega dokumenta še dovoljenje zakonitega zastopnika. Obrazec dovoljenja je predpisane oblike. Dobi se ga na upravni enoti, ki ga tudi potrdi, prav tako ga lahko potrdi organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev.
Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. 

 

   VIII.            OBVESTILA PRED ODHODOM/POTOVANJEM

Za potovanja z organiziranim prevozom potnik prejme končno obvestilo najkasneje pet dni pred odhodom. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik. V primeru, ko organizira turistični aranžma drug organizator potovanja, prejme potnik, obvestilo o odhodu najkasneje dva dni pred odhodom. V primeru, da potnik do en dan pred odhodom ne prejme obvestila o odhodu, se je dolžan na prodajnem mestu informirati o odhodu.

 

      IX.            UPORABA PODATKOV

Vse pridobljene podatke o potnikih varuje agencija v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

 

       X.            POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA

 

Če potnik želi odpovedati potovanje, lahko to stori le na mestu, kjer je potovanje prijavil. Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov stornacije.


ZA ODPOVED do 30 dni pred odhodom organizator zadrži administrativne stroške v višini 30 € oz. 10% cene aranžmaja

od 29 do 22 dni pred odhodom organizator zadrži 20% cene aranžmaja

od 21 do 15 dni pred odhodom organizator zadrži 30 % cene aranžmaja

od 14 do 8 dni pred odhodom organizator zadrži 60 % cene aranžmaja

od 7 do 4 dni pred odhodom organizator zadrži 80 % cene aranžmaja

od 3 dni do 0 dni (odhodni dan) 100% cene aranžmaja

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje samo na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov. V primeru, ko so v programu pogoji za vračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu.

 

      XI.            ODSTOPNINA

 

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko predloži odstopnino oz. pooblasti TA BooM , da zanj pri zavarovalni družbi sklene zavarovanje za riziko odpovedi turističnega aranžmaja. To velja le za primer vojaškega vpoklica, bolezni ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. Višina in podrobnejši opis zavarovanja rizika odpovedi potovanja ter ostale podrobnosti so vam na voljo v poslovalnici agencije. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine oz. da odstopnina ni možna. Ne glede na plačano odstopnino ima TA BooM  v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov. Administrativni stroški znašajo 30€ oziroma  do 10% cene aranžmaja. V primeru, da potnik odpove potovanje, oz. odstopi od pogodbe zaradi višje sile, pa ni položil odstopnine, ima TA BooM  pravico do povračila vseh svojih stroškov, razliko pa vrne potniku.

 

    XII.            CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI

 

Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise; če zaradi nespoštovanja le-teh ne bi mogel nadaljevati potovanja, nosi vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

 

   XIII.            ORGANIZATORJEVA ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA

TA  BooM si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja najmanj sedem (7) dni pred odhodom, če se za potovanje ni prijavilo potrebno število potnikov. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:  

za potovanje z avtobusom najmanj 40 potnikov (razen če je v programu drugače določeno)

za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali ladjami (trajekti, hidrogliserji, ipd.), najmanj 80% le-teh

za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi, najmanj 20 potnikov

 

Prav tako si TA BooM  pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti za TA BooM pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. TA BooM  si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe letalskega voznega reda ali zaradi nastopa višje sile, ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere se ne da vplivati) brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu. TA BooM ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršne koli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki glede na obstoječe možnosti.

TA BooM  lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s TA BooM , predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil TA BooM .

V primeru, da TA BooM odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru odpovedi potovanja TA BooM, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani.

O kakršnikoli naknadni spremembi programa TA BooM  potnika nemudoma obvesti. TA BooM ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.
V primeru, da stanje na kraju samem TA BooM  ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake ali višje kategorije. Letalski prevoznik si pridržuje pravico do spremembe  voznega reda, tudi tik pred odhodom, vendar mora biti potnik o tem kljub temu pravočasno obveščen. Odhod je lahko tudi popoldne oziroma pozno zvečer in povratek zjutraj. V vsakem primeru pa se dan odhoda in dan povratka štejeta kot dneva potovanja. Hotelir ob prihodih v poznih večernih urah ni dolžan potniku dati večerje. Storitve, ki ste jih rezervirali veljajo samo v času bivanja v namembnem kraju in objektu.  Kadar odpotujete  domov v jutranjih urah, vam kljub plačanemu polpenzionu, polnem penzionu ali  »all inclusivu« odpade pravica do povračila kosila ali večerje. Po mednarodnih običajih se obrok na letalu lahko šteje kot del rezervirane ponudbe.

  XIV.            VODENJE

Vodenja izletov opravljajo kompetentni vodniki z licenco GZS. Dobri vodniki so poslovno načelo TA BooM. Zaradi morebitnih nepredvidenih okoliščin si pridružujemo pravico menjati vodnika, ki smo ga določili v obvestilu o potovanju. 

    XV.            NAMESTITEV

Po običajih se menjava sob vrši med 12. in 14. uro. Tako je potrebno pri odhodu sobo zapustiti do 10. ure, saj je le-to potrebno pripraviti za nove goste. Za točne ure prevzema oziroma zapustitve sobe veljajo predpisi vsakega posameznega hotela.
V primeru spremembe namestitve je organizator dolžan gosta namestiti v objektu iste ali boljše kategorije. Za hišni red ali spremembe hišnega reda TA BooM ne odgovarja v nobenem primeru, potnik pa se je vedno dolžan ravnati v skladu s hišnim redom.

  XVI.            SOBE

V kolikor potnik pri rezervaciji ni doplačal sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, oprema, ločeni ležišči, lega – orientacija, določeno nadstropje…), bo sprejel nastanitev v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v dotičnem hotelu. Slike sob v katalogu so le primeri sob. Razdelitev sob je v izključni pristojnosti hotelirjev. Organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, želje potnika lahko posreduje naprej, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene.

Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta ponavadi ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je ponavadi majhna in ima slabšo lego. Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre večinoma za dvoposteljno sobo z dodatnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Ponavadi gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je večinoma primerna za otroke. Potnik naj tudi upošteva, da zložljiva postelja nekoliko omeji gibanje v sobi.

 

 XVII.            REKLAMACIJE

Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti grajati na kraju samem, vodji potovanja, predstavniku organizatorja potovanja, ki organizira potnikov turistični aranžma, neposrednemu izvajalcu storitev oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. Postopek pritožne je naslednji: kraju samem mora reklamirati neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni reklamiral napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil TA BooM , predstavnika ali receptorja, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. Potnik mora pri odvračanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom v dobrem imenu. Če vzroka pritožbe ni mogoče odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi pisno potrdilo.

Najkasneje v 2 mesecih oz. šestdesetih dneh po povratku s potovanja mora predati svojo individualno pisno pritožbo na prodajnem mestu, kjer se je prijavil za potovanje, ter predložiti pisno potrdilo s podpisom predstavnika in morebitne račune za dodatne stroške. Brez pisne reklamacije TA BooM ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: T. A. BooM, Cesta 15 B, 8270 Krško. Reklamacije, poslane preko e-maila se ne bodo upoštevale. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer TA BooM take reklamacije ne bo obravnavala. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

 

Organizator je dolžan izdati pisno odločbo k navedeni pritožbi v 8 dneh po njenem prejetju oziroma, če potnik ni priloži vseh potrebnih dokumentov v roku, potrebnem za njihovo pridobitev. Če po krivdi TA BooM  ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima TA BooM  pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.

 

XVIII.            ZDRAVSTVENI PREDPISI


V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. TA BooM  ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

Potnik ima pravico do zdravstvene zaščite in zdravstvenih storitev v domovini in inozemstvu v obsegu in na način, ki je določen s predpisi pristojne zdravstvene ustanove, in se je dolžan z njimi seznaniti pred pričetkom potovanja.

  XIX.            PRTLJAGA

 

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v določeni valuti. Otroci do 2 let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. TA BooM  ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijavo o izgubljeni ali poškodovani prtljagi potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel.

Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.

TA BooM ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.). Osebne stvari oziroma vrednejše predmete lahko gostje shranijo v hotelskem sefu ali na recepciji.

 

    XX.            IZGUBA DOKUMENTOV


Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika TA BooM . V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do povračila vplačanega potovanja.

 

  XXI.            INFORMACIJE


Informacije, ki jih dobi potnik na prijavnem mestu, ne obvezujejo TA BooM  bolj kot navedbe v ponudbi (katalog, program). V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.

 

  1. ARANŽMAJI, KJER TA BooM NI ORGANIZATOR


V primerih, da TA BooM ni organizator potovanja, nastopa v vlogi posrednika. V teh primerih podaja prejete informacije od organizatorja potovanja potniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja. Takšni programi so posebej označeni, ustrezna označba pa bo podana tudi na potrdilu o potovanju. Šteje se, da TA BooM  prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo ureja potnik s TA BooM.

 

XXIII.            KONČNA DOLOČILA

V primeru spora med strankama je za vse spore pristojno sodišče v kraju poslovanja odgovornega organizatorja.XXIV.            NAPAKE V KATALOGIH


TA BooM si pridržuje pravico do tiskarskih napak v katalogu. V primeru takšnih napak vas ob prijavi o tem obvesti prodajni referent.

 

Brežice, 16.3.2019